Общи условия на кампанията „Ние сме хора, не „донори““

I. Организатор на кампанията
Кампанията „Ние сме хора, не „донори““ /Кампанията/ се организира и провежда от BMM /Bulgarian Motorcycle Magazine/, издавано от „Инфо Съпорт Пул“ ЕООД, ЕИК 202198433, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Пирин 7, до вх. А, маг. 2, в партньорство с клубове, организации и фирми, подробно изброени в отделен списък на партньорите, наричани по-долу Организаторът.
Участниците в кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Общи условия на Кампанията.

Общите условия ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Кампанията на интернет страницата на hora.bmm.bike и на фен страницата на Списанието във Фейсбук.

II. Кампанията
„Ние сме хора, не “донори”” има за цел да покаже на обществото, че и мотоциклетистите са хора като всички останали, хора със семейства и деца, че и те са нечии деца, че са професионалисти в своите области. Кампанията цели да се насочи вниманието на шофьорите на автомобили към мотоциклетистите, както и да се обърне внимание на агресията на пътя.
Кампанията категорично се разграничава от недобросъвестните водачи, които си позволяват да карат без съответните категория за управление на МПС и екипировка, не спазват правилата за движение по пътищата и създават предпоставки за настъпване на пътно-транспортни произшествия.
Кампанията се провежда с изготвяне на професионални фотосесии с мотористи, разделени в три категории – семейства с деца, професионалисти с отличително облекло на работното си място (например лекари) и популярни личности. След заснемане на фотосесиите и обработката на кадрите, част от готовите снимки ще бъдат оформени като плакати и разпространени из социалните мрежи, на билбордове и като рекламни материали. Впоследствие ще се организира изложба, която ще стартира в София и ще продължи и в други големи градове на страната. Снимките от фотосесиите на Кампанията е забранено да се използват за политически рекламни кампании и цели на политически партии.

III. Право на участие
В Кампанията имат право да участват физически лица – мотоциклетисти и/или физически лица, които са част от семейство, в което поне един член е мотоциклетист. Ненавършилите пълнолетие деца на мотоциклетисти участват в Кампанията с изричното писмено съгласие на двамата родители/настойници.

IV. Условия за участие
Участниците в Кампанията се съгласяват да бъдат снимани в предвидените фотосесии и снимките с тяхно участие да бъдат публично разпространявани от Организатора чрез различни комуникационни канали и използвани в други рекламни кампании и събития като Организатора не дължи заплащане за това.

V. Отговорност на Организатора
Организаторът не носи отговорност за възникнали по време на Кампанията инциденти и злополуки с участници в Кампанията и/или трети лица и нанесени имуществени и/или неимуществени вреди. Организаторът не се задължава да води кореспонденция относно претенции за участие в Кампанията, предявени след края на Кампанията.

VI. Срок на Кампанията
Кампанията е с неопределен срок. Крайната дата на Кампанията се обявява една седмица по-рано на интернет страницата на hora.bmm.bike и на фен страницата на BMM във Фейсбук.

VII. Авторски права
1. Всички авторски права върху слогана на Кампанията – „Ние сме хора, не „донори““, статии и други литературни произведения принадлежат на „Инфо Съпорт Пул“ ЕООД /BMM/, ЕИК 202198433.
2. Всички фотографски произведения, графични оформления, филми и други аудио-визуални произведения, рекламни материали, както и всички други обекти на авторското право по смисъла на чл. 3, ЗАПСП, изработвани във връзка с Кампанията принадлежат на „Инфо Съпорт Пул“ ЕООД /BMM/, ЕИК 202198433 и Георги Алурков /Alurkoff Media/ като съавтори. Всеки от съавторите има равен дял върху авторските права като така се определят и дължимите възнаграждения на съавторите за използване на произведението.
3. Всяко възпроизвеждане, разпространение, наем, достъп, публикуване или друг начин на ползване на произведенията по т. 1 изисква предварително изрично писмено съгласие от страна „Инфо Съпорт Пул“ ЕООД /BMM/, ЕИК 202198433 и е изрично забранено. Всяко възпроизвеждане, разпространение, наем, достъп, публикуване или друг начин на ползване на произведенията по т. 2 изисква предварително изрично писмено съгласие от страна и на двамата съавтори.
Нарушението на тази клауза може да доведе до реализиране на правата на авторите срещу нарушителя по съдебен ред, ведно с всички произтичащи от това законни последици.

VIII. Прекратяване на Кампанията
Организаторът има право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, без изброяването да е изчерпателно, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на общите условия на Кампанията или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването се обявява на интернет страницата на hora.bmm.bike или на Фейсбук страницата на Списанието.

IX. Спорове
Всеки потенциален спор между Организатора и Участниците в Кампанията се решава по пътя на преговорите и взаимните отстъпки. При невъзможност за постигане на извънсъдебно решение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2, ГПК.
Координатор на Кампанията и лице за контакти от страна на Организатора: Анна Константинова Будева, e-mail: a.budeva@infosupportpool.com.
Съгласен съм и приемам Общите условия на кампания „Ние сме хора, не „донори““, екземпляр от които ми е предоставен към момента на подписването им. Съгласен съм синът ми/дъщеря ми …………………………………… ……………………………………… ………… …. да участва безвъзмездно като фотомодел в кампанията като направените снимки да бъдат публично разпространявани и използвани за целите на кампанията.
…………………………………………………….

[ddownload id=“385″ style=“button“ button=“grey“ text=“Свали общи условия на кампанията“]